Εφαρμοσμένη Έρευνα

Η εταιρεία CNEεπιδείκνυε πάντοτε μεγάλο ενδιαφέρον στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προστιθέμενης αξίας γενικότερα στον τομέα των θετικών επιστημών και ειδικότερα στον τομέα της ηλεκτρομηχανικής. Αυτό έχει συμβάλει στη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με την βιομηχανία, πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Ως αποτέλεσμα των συνεργασιών αυτών ήταν η εκπόνηση σημαντικού αριθμού ερευνητικών προτάσεων που έχουν τύχει χρηματοδότησης μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Κατάλογος χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων